Política de protecció de dades personals.

 

Abast de la política de protecció de dades personals.

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abarca qualsevol tractament de dades que es pugui produïr al navegar o interaccionar per qualsevol dels nostres llocs web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en cas de l’ús de les xarxes socials.
En qualsevol d’aquests medis, vostè pot consultar informació, i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui es el responsable del tractament de les seves dades personals?

En compliment amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’Abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seràn tractats per Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL, con domicilio social en C/Mallorca, 1 2ª 9B Barcelona 08014. CIF B66222555, Correo electrónico hola@xeic.net

Qui es el delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals es la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL, i s’encarrega del cumpliment de la normativa de protecció de dades. Podrá contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals a la següent direcció: hola@xeic.net.

Quines dades personals es recullen i amb quina finalitat?

Detallem les dades personals que es gestionen, així com les seves finalitats.

Tractament
CLIENTS
Finalitat
Gestionar les dades dels clients per donar el Servei Contractat
Categoríes de les dades
Clients
Dades
Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, direcció, telèfon, mail
Dades financieres
IP
Legitimació
Relació contractual. Llei 9/2014 de 9 de Maig, General de Telecomunicacions
Destinataris
Les previstes per normativa i als proveedors necessaris per proporcionar el servei
Temps de conservació
Les previstes per normativa
Transferències internacionals
No hi ha transfèrencia internacional de dades

 

Tractament:
NEWSLETTER
Finalitat
Enviament d'informació sobre productes i/o serveis de l'empresa
Categorías de Dades
Persones que sol·licitin informació
Dades:
Nom, cognoms, empresa, mail, telèfono
Legitimació
Consentiment. Aquest es pot revocar en qualsevol moment.
Procedencia:
Del propi interessat
Destinataris
No hi ha comunicació de les dades
Conservación:
Fins que s'exerceixi el dret d'oposició i/o supressió
Transferències internacionals
No hi ha transfèrencia internacional de dades

 

Tractament
FORMULARI DE CONTACTE
Finalitat
Respondre les peticions d'informació que es reben a través del lloc web
Categoríes de les dades
Persones que realitzen una petició
Dades
Nom, cognoms i mail
Legitimació
La seva propia petició
Destinataris
No estan previstes
Temps de conservació
El necessari per gestionar la seva petició
Transferències internacionals
No hi ha transfèrencia internacional de dades

 

Tractament
VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat
Videovigilància dels accessos a les instalacions
Categoríes de les dades
Persones que accedeixin a les instalacions
Dades
Imatges
Legitimació
Interés legítim
Destinataris
Forces i cossos de Seguretat
Temps de conservació
Un mes com a máxim
Transferències internacionals
No hi ha transferència internacional de dades

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes digitals en funció d’aquestes dades.

Per quin motiu utilitzem les seves dades personals?

A continuació, l’hi expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals:

 1. En compliment d’una relació contractual.
 2. Quan ens dona el seu consentiment.
 3. Per interés legitim de Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL per mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguin interessar-li.
 4. Compliment d’obligacions imposades per Llei.

L’hi recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent direcció: hola@xeic.net

Publicaciones de fotos o vídeos al lloc web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors a la web o xarxes socials, igual que per a recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, obtindrem previament el consentiment explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas de menors de 14 anys, s’otorga pels pares o tutors legals.
El tractament d’aquestes fotos acata el principi de proporcionalitat, es a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per la que s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, pel que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades corresponents a la seva propia identitat i que siguin adecuats, pertinents, actuals, exactes i verdaders.

Quant temps conservarem les seves dades?

Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL guarda les seves Dades Personals mentres sigui necessari per a la finalitat per la qual foren recopilades. Si la directriu es diferent a la indicada en aquesta política es detalla al document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL. només cedira les seves dades en aquells serveis als que se l’hi indica i en els casos previstos per llei.
Les dades personals poden ser compartides amb els nostres proveedors de serveis, per ser encarregats del tractament, en aquest sentit, XARXES DE L’EBRE INTERNET I COMUNICACIONS, SL, té un registre encarregat del tractament. A continuació, relacionem els encarregats del tractament de dades de client i proveedors:

Gossan Information technologies B86717014. Programa de facturació y contabilitat.
Airenetworks B53704599. Servei de telefonía móbil y fixa.
Sage Spain B58836321. Programa de gestió.

No es realitzarán transferencies internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta d’usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la propia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recullides i, per aquesta finalitat, s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, perdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un us diligent i a no posar a disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrassenya, i de la mateixa forma es compromet a posar a disposició de l’empresa qualsevol robatori, perdua o risc d’accés a tercers al seu usuari.

Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Accés: Podrà consultar les dades personals gestionades per Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL. mitjançant l’adreça: hola@xeic.net

Rectificació: Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.

Supressió: Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Oposició: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament: Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos:

 • Mentres es comproba la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL. no necessiti tractar les seves dades, pero vostè les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat: Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord a la normativa pot contactar amb el delegat de protecció de dades a l’adreça: hola@xeic.net

No obstant aixó, podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Proteccio de Dades (www.agpd.es).
Per l’exercici dels seus drets, acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.
L’exercici dels seus drets es gratuït.

Xarxes Socials

El funcionament de les xarxes socials no es troba baix el control de Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL. i, per tant, la informació que publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Tanmateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris i, per tant, tot seguit, es detallen unes premises a tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials es donar visibilitat i difusió dels productes que realitza Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL.
En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que respecta a la recullida, tractament i cessió de dades.
L’usuari s’ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interés públic i respecte a la dignitat de les persones. En especial, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per motius de sexe, etnia, religió, ideología o qualsevol altre tipus de circumstancia personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la propia imatge, esdevenint el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL. no s’identifica amb les opinions expressades per d’altres ni amb la ideología dels perfils amb els que tingui amistad en cap xarxa social.
Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL es reserva el dret a eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació pubicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris/es

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús de la xarxa social al moment de registrar-se.
 • Aprengui les possibilitats de configuració i us que la xarxa ofereixi.
 • Configuri adecuadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Vagi amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics al seu perfil, especialment si s’allotjaràn imatges relatives a terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL. són:

Facebook: https://www.facebook.com/XEICXARXES
Twitter: https://twitter.com/XEICinternet
Instagram: https://www.instagram.com/xeicxarxes